Vores ydelser

Vi udfører opgaver for vores kunder, der overvejende er selskaber og selvstændige erhvervsdrivende indenfor handel, liberale erhverv og produktion.

Regnskabsudarbejdelse

Udarbejdelse af årsrapporter med tilhørende specifikationer og skattemæssige opgørelser, dels til virksomhedens eget brug for overblik over økonomien, og dels til brug overfor bl.a. myndigheder og kreditgivere.

Efter behov udarbejdes også personlige indkomst- og formueopgørelser og perioderegnskaber.

Revision og anden erklæringsafgivelse

For aktie- og anpartsselskaber, der efter lovgivningen skal have deres årsrapport revideret, udfører vi revision. Også for foreninger, fonde mv., udfører vi revision.

For mindre selskaber, der opfylder betingelserne, udfører vi ofte revision som udvidet gennemgang. Der afgives øvrige erklæringer, fx i forbindelse med virksomhedsetablering, omstrukturering, omdannelse, genoptagelse.

Skat

Opgørelse af skattepligtig indkomst samt udarbejdelse af selvangivelser. Optimal skatteplanlægning, herunder anvendelse af virksomhedsordningen/ kapitalafkastordningen for selvstændige erhvervsdrivende.

Beregning af skattemæssige konsekvenser. Assistance med forskudsopgørelser og skatteoverslag til brug for frivillig indbetaling af restskat. Assistance ved besvarelse af henvendelser fra skattemyndighederne og ved skattesager.

Bogføring

Bogføring, herunder assistance med opgørelse og angivelse af moms og lønsumsafgift for virksomheder.

For de fleste virksomheder anvender vi økonomistyringssystemerne Uniconta og E-conomic, men vi har også erfaring med andre systemer. For virksomheder, der selv varetager bogføringen, ydes assistance med hjælp til kontoplaner, afstemninger, indberetninger mv. efter behov.

Lønadministration

Lønadministration, herunder udarbejdelse af lønsedler og indberetning af skat, pension mv. udføres. Her anvender vi lønsystemet Danløn. For virksomheder, der selv varetager lønadministrationen, yder vi rådgivning og assistance efter behov.

Rådgivning

Rådgivning, herunder assistance ved opstart og omstruktureringer.

Skattemæssig og økonomisk rådgivning, herunder rådgivning og assistance ved start af virksomhed, beslutning om virksomhedsform, virksomhedsomdannelse, omstrukturering og rationalisering.

Assistance ved forhandlinger med kreditgivere, skattemyndigheder og andre relevante myndigheder mv.

REVISION OG ANDEN ERKLÆRINGSAFGIVELSE

Vi assisterer med afgivelse af erklæringer på årsregnskaber. Her findes fire forskellige slags erklæringer med forskellig grad af sikkerhed for, at årsregnskabets oplysninger er korrekte:

Assistance med regnskabsopstilling

Denne type erklæring er langt den mest udbredte for mindre virksomheder. Erklæringstypen bruges stort set på alle regnskaber for personligt ejede enkeltmandsvirksomheder og på personlige indkomst- og formueopgørelser. Den bruges også på regnskaberne for de fleste af de selskaber, der opfylder betingelserne for at fravælge revision af årsrapporten.

Review (gennemgang)

Denne type erklæring kan anvendes for mindre virksomheder, hvor der ikke er revisionspligt, men hvor man – fx pga. krav fra kreditgiver – ikke kan nøjes med erklæringen om assistance med regnskabsopstillingen.

Udvidet gennemgang

Mindre aktie- og anpartsselskaber, der ikke opfylder betingelserne for at fravælge revision af årsrapporten, kan opfylde revisionskravet ved at vælge en udvidet gennemgang.

Der er i udgangspunktet tale om review (gennemgang) med tilføjelse af nogle supplerende obligatoriske arbejdshandlinger.

Revision

Revision er den fineste ydelse, men også den dyreste ydelse, fordi den er mere arbejdskrævende. Revisionen skal udføres efter de internationale revisionsstandarder.

Det er de samme internationale revisionsstandarder, som også gælder for revision af meget store selskaber, og derfor er arbejdet være ret omfattende.

Revision anvendes, når der er krav om revision i vedtægterne i fonde og foreninger. Revision anvendes også af aktie- og anpartsselskaber, hvis udvidet gennemgang ikke kan anvendes, eller efter ønske fra en lidt bredere ejerkreds eller fra en kreditgiver.

Øvrige erklæringer

Der er mange eksempler på situationer, hvor der er krav om afgivelse af en specifik erklæring fra en godkendt revisor:

Der kræves en vurderingsberetning, når stiftelse, kapitalforhøjelse eller udlodning sker i andre værdier end kontanter.

I forbindelse med en række omstruktureringer (fx fusion eller spaltning).

Ved genregistrering af et aktie- eller anpartsselskab under tvangsopløsning.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde netop din virksomhed.